Menu Zamknij

odpusty za zmarłych …

W związku ze zbilżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem
Wszystkich wiernych zmarłych zasadne staje się przypomnienie zasad dotyczących
możliwości zyskania odpustu zupełnego lub częściowego za zmarłych.

IV edycja Enchiridion indulgentiarum z 1999 r. odnośnie do odpustu za zmarłych,
podaje następujące zasady, jakie obowiązują wiernych, co do możliwości zyskania łaski
odpustu zupełnego, bądź częściowego, który ofiaruje się tylko za zmarłych.

I. Odpust za zmarłych 1 :

§ 1. udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu,
gdy:
1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się,
także w sposób myślny, za zmarłych;
2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych nabożnie
nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Modlitwę Pańską i Wierzę w Boga

§ 2. Udziela się odpustu częściowego wiernym, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu,
gdy:
1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;
2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie, …

II. Warunki zyskania odpustu – norma ogólna
Normy odpustowe wydane przez najwyższą władzę kościelną regulują również
warunki, jakie ma spełnić wierny, który pragnie zyskać łaskę odpustu zupełnego. W punkcie
20 niniejszych norm podane są następujące warunki:

§ 1 – Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie
trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według
intencji Ojca Świętego.

§ 2 – Z jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas
gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się
tylko jeden odpust zupełny.

§ 3 – te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu
obdarzonego odpustem 2 . Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według

intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony
odpustem.

§ 4 – Jeśli jest brak pełnej dyspozycji albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony
odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.

§ 5 – Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego odmawiając
według własnej intencji jeden raz Modlitwę Pańską „Ojcze nasz…” i jeden raz Pozdrowienie
Anielskie „Zdrowaś Maryjo…”. Pozostawia się w sposób wolny każdemu wiernemu, aby
odmówił jakąkolwiek inną modlitwę według własnej pobożności.