Kancelaria

 

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po ostatniej Mszy świętej. W ważnych i pilnych sprawach można przyjść o każdej porze, a w razie nieobecności księdza można dzwonić pod nr telefonu: 882-325-111.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST

 1. akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania, wiek),
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrztu udzielamy w niedzielę i święta podczas Mszy świętej o godz. 12.oo. W przypadkach uzasadnionych chrzest może odbyć się w innym terminie. Prosimy zgłaszać chrzest na miesiąc przed spodziewanym terminem, a nie mniej niż 2 tygodnie wcześniej. W ostatnim tygodniu przed chrztem odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców i chrzestnych. W razie zagrożenia życia chrzest może odbyć się natychmiast. 

Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania, ukończył szesnaście lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. (Kodeks Prawa Kanonicznego 874).

Główne obowiązki rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni  powinni być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza święta, spowiedź) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi i Komunii Świętej. Chrzestni zobowiązani są do pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.

BIERZMOWANIE

 1. metryka chrztu,
 2. opinia katechety,
 3. w przypadku osób, które zakończyły już edukację szkolną – ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 4. w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Proboszcza

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. metryka chrztu dziecka
 2. w przypadku dzieci z innej parafii – zgoda od swojego Proboszcza
 3. w przypadku dzieci uczących się w szkołach poza terenem parafii – zaświadczenie od katechety o pomyślnie zakończonym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej

Sakrament MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni

Uwagi dla chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim

 1. Narzeczeni mogą wcześniej zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu, a powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej ok. 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu
 2. Gdyby obie strony nie były naszymi parafianami, muszą przedstawić Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi poza uprawnioną parafią lub Licencję asystencji przy małżeństwie wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
Poradnictwo rodzinne w naszej parafii prowadzi p. Bielecka Dorota /dane kont. w Kancelarii parafialnej/
 

POGRZEB KATOLICKI

 1. akt zgonu z USC,
 2. Karta przeznaczona dla administracji cmentarza,
 3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych przed śmiercią, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).