Menu Zamknij

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po ostatniej Mszy świętej. W ważnych i pilnych sprawach można przyjść o każdej porze, a w razie nieobecności księdza można dzwonić pod nr telefonu: 882-325-111.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary,
 • w przypadku chrztu dziecka z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

Gratulujemy Rodzicom nowo narodzonego dziecka. Wdzięczni Bogu za dar życia modlimy się o to, aby dziecko mogło wychowywać się w szczęśliwej rodzinie, poznawać świat, a przede wszystkim poznawać Boga i wzrastać w Jego miłości.

Chrztu udzielamy w niedzielę i święta podczas Mszy świętej o godz. 12:00 w obecności wspólnoty parafialnej. W przypadkach uzasadnionych chrzest może odbyć się w innym terminie. Prosimy o zgłaszanie chrztu miesiąc przed spodziewanym terminem, a nie mniej niż 2 tygodnie wcześniej. Przed chrztem odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców.

W razie zagrożenia życia chrzest może odbyć się natychmiast.

Rodzice chrzestni
W Kościele bardzo duże wymagania stawia się rodzicom chrzestnym ponieważ oni w pierwszym rzędzie obok rodziców stają przy dziecku.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto jest katolikiem, przyjął już sakrament bierzmowania, prowadzi życie zgodne z wiarą i jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (KPK 874).

Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.

Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza święta, spowiedź) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.

Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego proszeni są, aby przystąpili do spowiedzi i Komunii Świętej. Chrzestni zobowiązani są do pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka.

Do chrztu należy przygotować świecę chrzcielną dla dziecka i białą szatę (może nią być także coś z ubioru dziecka).

Każde dziecko powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z kan. 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzest należy odłożyć, jeśli istnieje wątpliwość katolickiego wychowania dziecka.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • opinia katechety,
 • w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka,
 • w przypadku dzieci z innej parafii – zgoda od swojego Ks. Proboszcza,
 • w przypadku dzieci uczących się w szkołach poza terenem parafii – zaświadczenie od katechety o pomyślnie zakończonym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni mogą wcześniej zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu, a powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed datą ślubu.

Gdyby oboje byli spoza tutejszej parafii, muszą przedstawić Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno – duszpasterskich poza uprawnioną parafią wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty:

 • aktualne metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • w przypadku gdy oboje narzeczeni są z innej parafii – ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ROZMÓW KANONICZNO – DUSZPASTERSKICH I POBŁOGOSŁAWIENIE MAŁŻEŃSTWA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA NARZECZONYCH.

PORADNICTWO RODZINNE w naszej parafii prowadzi p. Bielecka Dorota /dane kont. w Kancelarii parafialnej/

POGRZEB KATOLICKI

Wymagane dokumenty:

 • AKT ZGONU z USC,
 • KARTA PRZEZNACZONA DLA ADMINISTRACJI CMENTARZA,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania miejscem na cmentarzu,
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przed śmiercią (jeśli śmierć nastąpiła poza parafią lub w szpitalu),
 • jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii należy przedstawić z parafii zamieszkania ZGODĘ NA POGRZEB POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest

 • uczestnictwo we Mszy Świętej pogrzebowej i przyjęcie Komunii Świętej w jej intencji,
 • zamówienie Mszy świętej,
 • pamięć w modlitwie.