Kancelaria

 

 

Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie po Mszy świętej. W ważnych i pilnych sprawach można przyjść o każdej porze, a w razie nieobecności księdza można dzwonić pod nr telefonu: 882-325-111.

 Dokumenty potrzebne do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

CHRZEST

 1. akt urodzenia dziecka (odpis),
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania, wiek),
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrztu udzielamy w niedzielę i święta podczas Mszy świętej o godz. 12.oo. W przypadkach uzasadnionych chrzest może odbyć się w innym terminie. Prosimy zgłaszać chrzest na miesiąc przed spodziewanym terminem jednak nie mniej niż 2 tygodnie. Tydzień przed chrztem odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców i chrzestnych.

Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania, ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. (Kodeks Prawa Kanonicznego 874).

Główne obowiązki rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni  powinni być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza święta, spowiedź, Kolęda) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi i Komunii Świętej. Chrzestni zobowiązani są do pomagania rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.

BIERZMOWANIE

 1. metryka chrztu,
 2. opinia katechety,
 3. w przypadku osób, które zakończyły już edukację szkolną – ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 4. w przypadku osób z innej parafii – zgoda od swojego Proboszcza

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. metryka chrztu dziecka
 2. w przypadku dzieci z innej parafii – zgoda od swojego Proboszcza
 3. w przypadku dzieci uczących się w szkołach poza terenem parafii – zaświadczenie od katechety o pomyślnie zakończonym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej

Sakrament MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni

Uwagi dla chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim

 1. Narzeczeni mogą wcześniej zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu, a powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej ok. 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu
 2. Gdyby obie strony nie były naszymi parafianami, muszą przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza swoją parafią, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
Poradnictwo rodzinne w naszej parafii prowadzi p. Bielecka Dorota /dane kont. w Kancelarii parafialnej/
 

POGRZEB KATOLICKI

 1. karta zgonu,
 2. akt zgonu /do wglądu/,
 3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych przed śmiercią, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).